تبلیغات
مرجع کامل شعر
مرجع کامل شعر
ملاك خیر و شر،خُوش آمدن یا بدآمدنمان نیست.


خودت را این همه به آب و آتش نزن!

مىدانم چقدر دوستم دارى،

 چقدر به پاى وعده هایى كه دادى وفادارى...

مىدانم اگر قلبى هست

 كه در گوشه اى به خاطر من مىتپد،تنها قلب توست

اگر قرار باشد دستى دستان مرا در آغوش بگیرد،دستان توست

 مىدانم اگر عشقى بخواهد در این دنیا پا برجا بماند،

 تنها عشق من و توست...

اگر دلخوشى اى براى ماندن من در این دنیا باشد،

 به امید بودن و نفس كشیدن توست

 خودت را بیش از اینها دست كم نگیر!

 بارها گفته ام و باز هم مىگویم،

 نمیخواهد دنیا را به پایم بریزى

وقتى كه تو عاشق من باشى و من عاشق تو،

 دنیا، خود به پاى ما مىافتد

و نمىتواند مارا از هم دلسرد كند

نمىخواهد به دیگران نشان دهى

 كه چقدر بىپروایى

 وقتى به قلب هم قول وفادارى بدهیم،

 فاصله بینمان به حرمت عشق محو مىشود

و مهمتر از همه دوست داشتن

 كه نیازى به بیانش نیست بیش از اینها ساده مىشود...
ارسال در تاریخ 16 مرداد 92 توسط admin

design